Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2015

9810 dbc2 500

addictedtonovelty:

This is by far the most incredibly stupid statement I have heard in literally years good bye america

Reposted fromWitchlette Witchlette viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
jestemfoka
Reposted fromXavax Xavax viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
jestemfoka
1404 439b 500
Reposted fromoskus oskus viafelicka felicka
jestemfoka
Reposted fromfelicka felicka
jestemfoka
Wole śmiać się z Tobą na stacji benzynowej przy kawie, niż siedzieć w restauracji i nie wiedzieć do czego służy jeden z trzydziestu widelców.
— psychodelic
Reposted frompsychodelic psychodelic viafelicka felicka
6591 0ca8 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
jestemfoka
5606 18ab 500
jestemfoka

March 28 2015

jestemfoka

Manti la Sal National Forest, UT


Reposted fromlifeless lifeless viaMerrry98 Merrry98
jestemfoka
jestemfoka
3316 cb05
Reposted fromglupiages glupiages viapraesens praesens
jestemfoka

September 25 2014

jestemfoka
#435
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa

September 24 2014

jestemfoka
jestemfoka
8669 7112 500
Reposted fromjebaniutki jebaniutki viaAmericanlover Americanlover
jestemfoka
jestemfoka
Być z tobą przez tydzień; dzień i noc razem, a potem mógłbym chyba umrzeć. To straszne; każdy dzień, kiedy jestem bez ciebie, jest ukradziony z mego życia. Ile było już tych dni? Ile będzie ich jeszcze? Najpierw tamte lata, teraz to błąkanie się... Nikt tego nie zwróci, żaden dzień nie może powrócić. Ile moglibyśmy już mieć dobrych dni poza sobą? Czy długo jeszcze tak będzie?
— M. Hłasko, Ósmy dzień tygodnia
Reposted frommatwin matwin viaeazyi eazyi
jestemfoka
6378 8121
Reposted frommisza misza viamrautyna mrautyna

September 23 2014

jestemfoka
4937 c769 500
Protest for Pluto!
Reposted fromKanister Kanister viaressacramiser ressacramiser
jestemfoka
2514 dcc9 500
Reposted fromrol rol viachaussettes-vertes chaussettes-vertes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl